Gimnazjum Publiczne

My Photo

Stowarzyszenie działa przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Oświatowców Ganesa w roku 2013

I. Informacje podstawowe.

II. Opis działalności organizacji - część merytoryczna.

II. Opis działalności organizacji - część merytoryczna.

III. Działalność Stowarzyszenia - sprawozdanie finansowe.

Stosując się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe: bilans finansowy, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. 1. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2012 r. (w załączniku). 2. Bilans za rok 2012 (w załączniku). Informacje dodatkowe. Informacje o strukturze przychodów i kosztów ze wskazaniem ich źródeł. 1. Przychody z działalności statutowej - 38302,44: a/ składki członkowskie - w 2012 r. Stowarzyszenie Ganesa uzyskało 350- zł, b/ inne przychody określone Statutem 37952,44 zł: " wpływ z tytułu 1 % podatku - 3296,4 zł, " dotacja z budżetu Gminy Skąpe - 4000,00 zł, " dotacja PROW na realizację projektu ("Rowerem wokół jeziora Niesłysz") - 21148,01zł, " darowizny - 3555,93 zł. 2. Koszty a/ koszty ogółem - 26408,00 zł, b/ koszty realizacji zadań statutowych 26387,2zł, 3. Wynik finansowy - 12067,69 zł 4. Zatrudnienie. 4.1. Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2012r. osób na umowy o pracę. 5. Zatrudnienie - umowa zlecenie: księgowa, instruktorzy, opiekunowie zajęć, informatyk przy realizacji projektów PROW. 6. Środki finansowe na kontach bankowych. Stowarzyszenie korzysta z konta bankowego MultiBanku. Na koniec roku na koncie znajdowała się kwota - 2167,69 zł. 7. Środki finansowe na lokacie bankowej - 10.000 zł. 8. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji, akcji, nieruchomości ani środków trwałych. 9. Wartość aktywów trwałych - 0 (na początku i na koniec roku), wartość aktywów obrotowych 4036,85 (początek roku),12167,69 zł (koniec roku). 10. Zadania publiczne - zadanie zlecone przez Gminę Skąpe: "Upowszechnianie tenisa stołowego w gminie Skąpe" na kwotę 4000,00 zł - zadanie rozliczone. 11. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych. 12. Zysk netto Stowarzyszenia za rok 2012 wynosi 12167,69 zł, decyzją zarządu zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów roku następnego, tj. 2013 i pojawi się na otwarciu bilansu za rok 2013 w pozycji "Nadwyżka przychodów nad kosztami" w pasywach.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Oświatowców Ganesa w roku 2011

I. Informacje podstawowe.

Prezes Zarządu: Małgorzata Puchacz zam. Chociule 91c/1, 66-200 Świebodzin, Wiceprezes Zarządu: Tomasz Fiszer zam. Cibórz 14/16 66-213 Skąpe, Skarbnik: Urszula Sawicka zam. 66-213 Skąpe 108/1, Sekretarz: Beata Stasiak zam. ul.Poprzeczna 16 66-200 Świebodzin. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników i wolontariuszy.

II. Opis działalności organizacji - część merytoryczna.

 • 1. Cele statutowe Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia jest: 1.Wspieranie rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej w środowisku wiejskim. 2. Poprawa lokalnej bazy materialnej oświaty i kultury. 3. Pobudzanie aktywności na rzecz wspólnych przedsięwzięć poprawiających warunki i jakość życia na wsi. 4. Pomoc materialna osobom najuboższym. 5. Ochrona i promocja zdrowia. 6. Działalność charytatywna. 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 8. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 9. Promocja i organizacja wolontariatu. 10. Aktywizacja grup młodzieży wiejskiej. 11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 13. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 15. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 17. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 18. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. 19. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, a także swobód obywatelskich, i działań wspomagających rozwój demokracji. 20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami. 22. Upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności. 23. Rozwijanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • 2. Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2011. 2.1 Sfera organizacyjna: a) wybory władz Stowarzyszenia w trakcie Walnego Zebrania w dniu 24 marca 2011r., - ukonstytuowanie się nowego Zarządu, wyłonionego w wyniku wyborów, - wybory Komisji Rewizyjnej (skład bez zmian) - Robert Andrzejak - przewodniczący, Helena Marszał i Elżbieta Krupa - członkowie, b) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, c) prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej przekazywania na Stowarzyszenie 1% podatku, d) zatrudnienie księgowej na umowę o dzieło w celu zaksięgowania roku 2011oraz do obsługi projektów "Cudze chwalicie, swego nie znacie" i "Tenis stołowy alternatywa spędzania wolnego czasu w gminie Skąpe". e) rozliczenie projektów z programu Leader w ramach PROW "Cudze chwalicie, swego nie znacie" i "Tenis stołowy alternatywą spędzania wolnego czasu w gminie Skąpe". f) złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 2.2 Działalność statutowa: a) współpraca z Bankiem Żywności - "Akcja podziel się posiłkiem": " w 2011r. przyjęto z Banku Żywności artykuły żywnościowe (mąka, mleko, kasza, cukier, makaron, płatki, dżem, ser żółty, musli, dania gotowe) na łączną kwotę 5453,52 zł, " dysponowano zapasami magazynowymi z roku poprzedniego na kwotę 3499,84 zł, " pozostało w magazynie na rok 2012 - 2143,24 zł, " wykorzystano artykuły żywnościowe na kwotę 6810,12 zł, " zużyto przyjęte artykuły dla potrzeb dożywiania uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe oraz Publicznego Gimnazjum w Radoszynie realizowane przez stołówkę szkolną w postaci obiadów i śniadań: - wydano łącznie 1892 bezpłatnych obiadów dla uczniów zakwalifikowanych na podstawie diagnozy statusu rodzinnego, -wydano ok.9550 bezpłatnych śniadań (mleko, kakao, płatki, musli) dla wszystkich uczniów wyrażających chęć konsumpcji; b) zakończenie III etapu działań związanych z akcją "Lżejsze plecaki", zakupiono 22 zestawy podręczników, ze wszystkich przedmiotów (oprócz języków, religii, muzyki, plastyki) do klas III, c) złożono wniosek do programu Leader w celu pozyskania dotacji na realizację projektu "Rowerem wokół jeziora Niesłysz", d) realizacja programu "Zajęcia sportowe dla uczniów" - nauka pływania, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 9010,00zł, e) złożenie wniosku i pozyskanie kwoty 3000,00 zł z Gminy Skąpe na realizację zadania z pożytku publicznego - "Rozpowszechnianie tenisa stołowego w gminie Skąpe", f) ufundowano nagrody dla "Ucznia miesiąca": 100 zł, g) złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania publicznego "Zajęcia sportowe dla uczniów" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na kwotę 13040,00zł, h) udział w rozgrywkach IV ligi i A klasy drużyny tenisa stołowego "Ganesa" Radoszyn, i) przekazanie środków finansowych na działalność Klubu Sportowego "Błękitni" Ołobok (420 zł) - na podstawie wpłat 1% wskazujących na ten cel. 2.3 W roku 2011 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu - 26 lutego,01, 24 marca, 23 maja,03 czerwca, 26 września, 24 października, 24 listopada 2011r., na których podjęto 3 uchwały. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Ganesa. Z dnia Treść uchwały Uchwała nr 1 26.02.2011r. Przyjęto bilans i rachunek wyników wraz z decyzją w sprawie przeznaczenia zysku na cele działalności statutowej w 2011r. Uchwała nr 2 01.03.2011r. Przyjęto uchwałę w sprawie utraty członkostwa przez Małgorzatę Szydłowską i Józefa Garbowskiego. Uchwała nr 3 24.03.2011r. Przyjęto uchwałę w sprawie ukonstytuowania się zarządu Stowarzyszenia.
 • III. Działalność Stowarzyszenia - sprawozdanie finansowe.

  Stosując się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe: bilans finansowy, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. 1. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2011 r. (w załączniku). 2. Bilans za rok 2011 (w załączniku). Informacje dodatkowe. Informacje o strukturze przychodów i kosztów ze wskazaniem ich źródeł. 1. Przychody z działalności statutowej - 42437,21zł: a/ składki członkowskie - w 2011 r. Stowarzyszenie Ganesa uzyskało 600 zł, b/ inne przychody określone Statutem 41837,21zł: " wpływ z tytułu 1 % podatku - 3077,90 zł, " dotacja MSiT - 9010,00 zł, " dotacja z budżetu Gminy Skąpe - 3000,00 zł, " dotacja PROW na realizację projektu (tenis stołowy) - 4887,39zł, " darowizny - 21861,92 zł. 2. Koszty a/ koszty ogółem - 38400,36 zł, b/ koszty realizacji zadań statutowych 38400,36, 3. Zatrudnienie. 3.1. Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2011r. osób na umowy o pracę. 4. Zatrudnienie - umowa zlecenie: księgowa, instruktorzy, opiekunowie zajęć, informatyk przy realizacji projektów PROW i MSiT. 5. Środki finansowe na kontach bankowych. Stowarzyszenie korzysta z konta bankowego MultiBanku. Na koniec roku na koncie znajdowała się kwota - 4036,85 zł. 6. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji, akcji, nieruchomości ani środków trwałych. 7. Wartość aktywów trwałych - 0 (na początku i na koniec roku), wartość aktywów obrotowych 1496,27zł (początek roku), 4036,85 zł (koniec roku). 8. Zadania publiczne - zadanie zlecone przez Gminę Skąpe: "Upowszechnianie tenisa stołowego w gminie Skąpe" na kwotę 3000,00 zł - zadanie rozliczone. 9. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych. 10. Zysk netto Stowarzyszenia za rok 2011 wynosi 4036,85 zł, decyzją zarządu zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów roku następnego, tj. 2012 i pojawi się na otwarciu bilansu za rok 2012 w pozycji "Nadwyżka przychodów nad kosztami" w pasywach.

  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Oświatowców Ganesa w roku 2010

  I. Informacje podstawowe.

  1. Pełna nazwa : Stowarzyszenie Oświatowców Ganesa
  KRS: 0000272659
  NIP: 927-188-99-35
  Regon: 080159238
  2. Data rejestracji: 29 stycznia 2007
  3. Siedziba: Radoszyn 77, 66-213 Skąpe, Tel/fax. +48 68 3419389
  ganesa@gimradoszyn.skape.pl
  4. Multibank: 60 1140 2017 0000 4602 1077 5395
  5. Skład Zarządu Stowarzyszenia w roku 2010:
  Małgorzata Puchacz, 66-200 Świebodzin, Chociule 91c/1 - Prezes Zarządu Tomasz Fiszer, 66-213 Skąpe, Cibórz 14/16 - Wiceprezes Zarządu, Danuta Niewęgłowska 66-213 Skąpe, Radoszyn - Skarbnik, Beata Stasiak, 66-200 Świebodzin, ul. Poprzeczna 16 - Sekretarz Zarządu.
  6. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników i wolontariuszy.

  II. Opis działalności organizacji - część merytoryczna.

  1. Cele statutowe Stowarzyszenia
  Celem Stowarzyszenia jest:
  1.Wspieranie rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej w środowisku wiejskim.
  2. Poprawa lokalnej bazy materialnej oświaty i kultury.
  3. Pobudzanie aktywności na rzecz wspólnych przedsięwzięć poprawiających warunki i jakość życia na wsi.
  4. Pomoc materialna osobom najuboższym.
  5. Ochrona i promocja zdrowia.
  6. Działalność charytatywna.
  7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  8. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  9. Promocja i organizacja wolontariatu.
  10. Aktywizacja grup młodzieży wiejskiej.
  11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  13. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  15. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  17. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  18. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
  19. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, a także swobód obywatelskich, i działań wspomagających rozwój demokracji.
  20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
  22. Upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności.
  23. Rozwijanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

  2.Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2010.


  2.1 Sfera organizacyjna:
  a) przyjęcie nowego członka - Leszka Zagdańskiego,
  b) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia: Małgorzaty Szydłowskiej, Józefa Garbowskiego,
  c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
  d) prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej przekazywania na Stowarzyszenie 1% podatku,
  e) zatrudnienie księgowej na umowę o dzieło w celu opracowania polityki finansowej Stowarzyszenia, zaksięgowania roku 2009/2010 oraz do obsługi projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie",
  f) złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  2.2 Działalność statutowa:
  a) współpraca z Bankiem Żywności - "Akcja podziel się posiłkiem":
  a.1. w 2010r. przyjęto z Banku Żywności artykuły żywnościowe (mąka, mleko, kasza, cukier, makaron, płatki, dżem, ser żółty, musli, dania gotowe) na łączną kwotę 9025,89zł,
  a.2. dysponowano zapasami magazynowymi z roku poprzedniego na kwotę 5198,35 zł,
  a.3. pozostało w magazynie na rok 2010 - 3499,85zł,
  a.4. zużyto przyjęte artykuły dla potrzeb dożywiania uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe oraz Publicznego Gimnazjum w Radoszynie realizowane przez stołówkę szkolną w postaci obiadów i śniadań na kwotę 10724,39zł: " wydano łącznie 2337 bezpłatnych obiadów dla uczniów zakwalifikowanych na podstawie diagnozy statusu rodzinnego, " wydano ok. 12960 bezpłatnych śniadań (mleko, kakao, płatki, musli) dla wszystkich uczniów wyrażających chęć konsumpcji,
  b) podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim i rozpoczęto realizację projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" w ramach projektu Lider na kwotę 35265zł, z czego dotacja to kwota 24685,50zł,
  c) zakończenie II etapu działań związanych z akcją "Lżejsze plecaki", zakupiono 22 zestawy podręczników ze wszystkich przedmiotów (oprócz języków, religii, muzyki, plastyki),
  d) złożono wniosek do programu Lider w celu pozyskania dotacji na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem sekcji tenisa stołowego,
  e) utworzenie sekcji tenisa stołowego, udział dwóch drużyn w V lidze krajowej i klasie A,
  f) złożenie wniosku i pozyskanie kwoty 2845,00 zł z Gminy Skąpe na realizację zadania z pożytku publicznego - "Rozpowszechnianie tenisa stołowego w gminie Skąpe",
  g) ufundowano nagrody dla "Ucznia miesiąca" - 398,99zł,
  h) dofinansowanie wycieczki do Zakopanego - pozyskanie kwoty 2000,00 zł z BZ WBK,
  i) ufundowano nagrody dla zwycięzców turnieju tenisa stołowego o "Puchar wiosny" na kwotę 60,01zł,
  j) złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania publicznego "Zajęcia sportowe dla uczniów" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na kwotę 9010,00zł; wniosek został przygotowany przez zespół w składzie: A. Walach, B. Stasiak, E. Krupa, R. Andrzejak; realizacja projektu pozwoli uczniom uczestniczyć w zajęciach sportowych - nauka pływania.
  2.3 W roku 2010 odbyło się 9 posiedzeń Zarządu - 22,23 lutego,13 kwietnia, 26 lipca, 06, 22 września, 25 października, 15,29 listopada 2010r., na których podjęto 3 uchwały.

  Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

  Uchwała nr 1 23.02.2010r. Przyjęto bilans i rachunek wyników wraz z decyzją w sprawie przeznaczenia zysku na cele działalności statutowej w 2010r.
  Uchwała nr 2 06.09.2010r. Przyjęto nowego członka Leszka Zagdańskiego.
  Uchwała nr 3 29.11.2010r. Zatwierdzono politykę rachunkowości.

  III. Działalność Stowarzyszenia - sprawozdanie finansowe.

  Stosując się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe: bilans finansowy, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.
  1. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2010 r. (w załączniku).
  2. Bilans za rok 2010 (w załączniku).

  Informacje dodatkowe.


  Informacje o strukturze przychodów i kosztów ze wskazaniem ich źródeł.
  1. Przychody z działalności statutowej - 28459,81zł:
  a/ składki członkowskie - w 2010 r. Stowarzyszenie Ganesa uzyskało 1335,10 zł,
  b/ inne przychody określone Statutem 27124,71zł:
  b.1. darowizny- 9443,50zł,
  b.2. dotacja z budżetu Gminy Skąpe - 2845zł,
  b.3. dotacja z fundacji "Bank dziecięcych uśmiechów" BZ WBK - 2000zł,
  b.4. inne - 12836,21.
  2. Przychody finansowe w kwocie 122,87zł stanowią otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
  3. Koszty
  a) koszty realizacji zadań statutowych 27462,41zł,
  a.1. koszty realizacji projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - 15916,25zł,
  a.2. koszty realizacji projektu "Tenis stołowy alternatywą spędzania wolnego czasu" - 4986,03,
  a.3. inne (zakup podręczników, dofinansowanie wycieczki, program "Uczeń miesiąca" ) - 6560, 13 zł.
  4. Zatrudnienie.
  4.1. Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2010r. osób na umowy o pracę.
  4.2. Zatrudnienie - umowa zlecenie: 4 osoby (realizacja projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie") - łącznie 2400 zł.
  5. Środki finansowe na kontach bankowych.
  Stowarzyszenie korzysta z konta bankowego MultiBanku. Na koniec roku na koncie znajdowała się kwota - 1496,27 zł. W trakcie roku ulokowano 10000 zł na lokacie terminowej, co wygenerowało zysk w wysokości 122,78 zł.
  6. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało obligacji, akcji, nieruchomości ani środków trwałych.
  7. Wartość aktywów trwałych - 0 ( na początku i na koniec roku), wartość aktywów obrotowych 12087,91zł (początek roku), 1496,27zł (koniec roku).
  Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku - 376,00zł.
  8. Zadania publiczne - zadanie zlecone przez Gminę Skąpe: "Upowszechnianie tenisa stołowego w gminie Skąpe" na kwotę 2845,00 zł. Zadanie rozliczone.
  9. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych.
  10. Zysk netto Stowarzyszenia za rok 2010 wynosi 1120,27 zł. Zysk ten, decyzją Zarządu Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów roku następnego, tj. 2011 i pojawi się na otwarciu bilansu za rok 2011 w pozycji "Nadwyżka przychodów nad kosztami" w pasywach.

  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Oświatowców Ganesa w roku 2009

  I. Informacje podstawowe.

  1. Pełna nazwa : Stowarzyszenie Oswiatowców Ganesa
  KRS: 0000272659, NIP: 927-188-99-35, Regon: 080159238
  2. Data rejestracji: 29 stycznia 2007
  3. Siedziba: Radoszyn 77, 66-213 Skąpe, Tel/fax. +48 68 3419389 ganesa@gimradoszyn.skape.pl
  4. Multibank: 60 1140 2017 0000 4602 1077 5395
  5. Skład Zarządu Stowarzyszenia w roku 2009:
  Małgorzata Puchacz - Prezes Zarządu, Tomasz Fiszer - Wiceprezes Zarządu, Danuta Niewęgłowska - Skarbnik, Beata Stasiak - Sekretarz Zarządu.
  6. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników i wolontariuszy.

  II. Opis działalności organizacji - część merytoryczna.

  1. Cele statutowe Stowarzyszenia

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1.Wspieranie rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej w środowisku wiejskim.
  2. Poprawa lokalnej bazy materialnej oświaty i kultury.
  3. Pobudzanie aktywności na rzecz wspólnych przedsięwzięć poprawiających warunki i jakość życia na wsi.
  4. Pomoc materialna osobom najuboższym.
  5. Ochrona i promocja zdrowia.
  6. Działalność charytatywna.
  7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  8. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  9. Promocja i organizacja wolontariatu.
  10. Aktywizacja grup młodzieży wiejskiej.
  11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  13. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  15. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  17. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  18. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
  19. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, a także swobód obywatelskich, i działań wspomagających rozwój demokracji.
  20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
  22. Upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności.
  23. Rozwijanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

  2.Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2009.

  2.1. Sfera organizacyjna:
  a) uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
  b) dokonanie zmian w KRS w zakresie: osób funkcyjnych w zarządzie i komisji rewizyjnej; statutu; prowadzenia działalności gospodarczej (wykreślenie),
  c) przyjęcie nowych członków - Jana Solińskiego, Agnieszki Musik-Mokrej, Beaty Stasiak, Urszuli Sawickiej, Włodzimierza Tarnowskiego,
  d) wysłanie upomnień do członków nieopłacających składek: M.Szydłowskiej, Artura Macula, Józefa Garbowskiego, Zbigniewa Wocha,
  e) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia: Barbary Naks, Andrzeja Kołakowskiego, Mariusza Kuźmicza, Józefa Działo, Janiny Piaseckiej
  f) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
  2.2. Działalność statutowa:
  a) współpraca z Bankiem Żywności - "Akcja podziel się posiłkiem":
  b) dofinansowanie wyjazdu integracyjnego pierwszoklasistów do Przełaz na kwotę 800zł - październik 2009r.,
  c) zakończenie działań związanych z akcją "Lżejsze plecaki", zakupiono 12 zestawów podręczników, ze wszystkich przedmiotów (oprócz języków) na kwotę 3.394, 92 zł; Zarząd Stowarzyszenia wynegocjował od wydawnictw WSiP i Nowa Era po 12 zestawów podręczników ze wszystkich przedmiotów (oprócz języków) na kwotę 3.394, 92 zł;
  d) złożenie i aplikowanie wniosku do programu "Lider" w zakresie działań "Małe projekty" - tytuł projektu: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" na kwotę 35.265,00zł; napisał Leszek Zagdański,
  e) pozyskanie kwoty 2000,00 zł z BZWBK "Bank dziecięcych uśmiechów" na realizację programu wycieczki dla najlepszych uczniów (koordynacja E.Krupa),
  f) ufundowano nagrody dla "Ucznia miesiąca": Rafała Smolińskiego, Krzysztofa Roszaka, Darii Giedrys na kwotę 300zł,
  g) zakupiono lektury szkolne ("Telemach w dżinsach" A.Bahdaj ) do biblioteki szkolnej na kwotę 341, 80zł,
  h) ufundowano puchary: dla "Najlepszego wędkarza" - piknik sportowy na kwotę 47,99zł; dla zwycięzcy turnieju tenisa stołowego o "Puchar wiosny" w kategorii kobiet, na kwotę 58,01 zł.
  2.3 W roku 2009 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu - 06,22,27 kwietnia, 06 października, 07 grudnia 2009r., na których podjęto 4 uchwały.
  Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Ganesa.
  Z dnia Treść uchwały
  Uchwała nr 1 06.04.2009r. Przyjęto nowych członków: Beatę Stasiak, Urszulę Sawicką, Włodzimierza Tarnowskiego.
  Uchwała nr 2 22.04.2009r. Przyjęto nowego członka Agnieszkę Musik-Mokrą.
  Uchwała nr 3 27.04.2009r. Przyjęto nowego członka Jana Solińskiego.
  Uchwała nr 4 27.04.2009r. Członkostwo utracili: Barbara Naks, Andrzej Kołakowski, Mariusz Kuźmicz, Józef Działo i Janina Piasecka.

  III. Działalność Stowarzyszenia - sprawozdanie finansowe.

  Stosując się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe: bilans finansowy, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.
  1. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2009 r. (w załączniku).
  2. Bilans za rok 2009 (w załączniku).

  Informacje dodatkowe.

  Informacje o strukturze przychodów i kosztów ze wskazaniem ich źródeł.

  1. PRZYCHODY.
  a/ Składki członkowskie.
  W 2009 r. Stowarzyszenie Ganesa uzyskało 750 PLN z tytułu składek członkowskich od 13 członków Stowarzyszenia.
  b/ Darowizny
  W 2009 roku Stowarzyszenie Ganesa uzyskało 12.178,99 PLN z tytułu darowizn ze strony różnych podmiotów, osób fizycznych i prawnych, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów Stowarzyszenia, w tym 2000,00 PLN z BZ WBK, 1254,00 PLN z PZU, 3200,00 PLN z Rady Rodziców.
  c/ Przychody finansowe.
  Przychody finansowe w kwocie 7,49 PLN stanowią otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
  KOSZTY
  Z uzyskanych przychodów roku 2009 na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 4698,82 PLN, koszty administracyjne - 1374,33 PLN.
  ZYSK
  Zysk brutto Stowarzyszenia za rok 2009 wynosi 6863,33 PLN. Zysk ten, decyzją Zarządu Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów roku następnego, tj. 2010 i pojawi się na otwarciu bilansu za rok 2010 w pozycji "Nadwyżka przychodów nad kosztami" w pasywach. Zysk podatkowy (zysk brutto pomniejszony o przychody niestanowiące przychodów opodatkowanych) za rok 2009 wynosi 6863,33 PLN.
  INFORMACJE O FUNDUSZU STATUTOWYM
  Fundusz statutowy na dzień 31.12.2009r. wynosi 5224,58 PLN. Zysk za rok 2009 w kwocie 6863,33 PLN został przeznaczony w 2010 r. decyzją Zarządu w całości na zwiększenie przychodów roku 2010.

  Bilans Stowarzyszenia.

  1. Aktywa.
  Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych i należności krótkoterminowych. Środki pieniężne w wysokości 12087,91 PLN obejmują dostępne środki pieniężne Stowarzyszenia zgromadzone na rachunku bankowym.
  2. Pasywa.
  Wynik finansowy netto, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 6863,33 PLN. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań ani rezerw na zobowiązania.

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
  STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW GANESA
  W ROKU 2007