STATUT

Stowarzyszenia Oświatowców GANESA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Oświatowców "GANESA"" i zwana jest dalej Stowarzyszeniem. Jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym związkiem osób.
2. Teren działania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedziba stowarzyszenia: Radoszyn 77, Publiczne Gimnazjum, Gmina Skąpe.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z 7 IV 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach, niniejszego statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy jego członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej, organizacyjnej i gospodarczej. Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami.

§ 3

Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i pieczęci według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie jest niezależne i może przystępować i współpracować z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami o zbieżnych celach, także poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

§ 6

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej w środowisku wiejskim.
2. Poprawa lokalnej bazy materialnej oświaty i kultury.
3. Pobudzanie aktywności na rzecz wspólnych przedsięwzięć poprawiających warunki i jakość życia na wsi.
4. Pomoc materialna osobom najuboższym.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Działalność charytatywna.
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Aktywizacja grup młodzieży wiejskiej.
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
13. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
15. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
17. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
18. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
19. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, a także swobód obywatelskich, i działań wspomagających rozwój demokracji.
20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
22. Upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności.
23. Rozwijanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1.1. Organizowanie kursów, odczytów i innych form popularyzacji wiedzy i kultury.
 1.2. Działalność wydawniczą.
 1.3. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku i turystyki dla dzieci i młodzieży.
 1.4. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających ku poprawie funkcjonowania oświaty i kultury.
 1.5. Pomoc organom samorządowym w rozbudowie, modernizacji i poprawie jakości bazy materialnej placówek oświatowych i kulturalnych.
 1.6. Zakładanie i prowadzenie szkół, placówek kulturalnych i oświatowych.
 1.7. Organizowanie pomocy społecznej uczniom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 1.8. Współdziałanie na rzecz środowiska lokalnego z samorządem.
 1.9. Wykonywanie, w ramach przekazanych środków finansowych, zadań zleconych przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje społeczne, gospodarcze i samorządy zawodowe.
 1.10. Pozyskiwanie środków finansowych, w tym również funduszy unijnych.
 1.11. Współpraca z wolontariuszami.
2. Dla lepszej realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
3. Działalność odpłatną stanowią: szkolenia , odczyty, kursy, ipt.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma służyć wypracowaniu środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających
- członków honorowych,

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej, które zadeklarują pisemne przestrzeganie niniejszego Statutu i zostaną przyjęte.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełne prawa obywatelskie, w tym również cudzoziemcy, którzy zadeklarują przestrzeganie niniejszego Statutu.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ma wybitne zasługi w działalności bliskiej stowarzyszeniu. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z opłacania składek.
 4. Członkiem wspierajającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu oraz wesprze stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób. Za działalność członków wspierających Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11

1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały.

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania w terminie 1 miesiąca do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 12

1. Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku:

2. Od uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa, członek stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§ 13

1. Prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia:

2. Prawa członka wspierającego:

3. Prawa członka honorowego:

4. Obowiązki członka Stowarzyszenia:

§ 14

W przypadku ulg i przywilejów określonych uchwałami Walnego Zebrania członków, każdy członek ma prawo z nich korzystać.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb wyboru i kompetencje.

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem".
 2. 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem".
 3. 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą.

2. Walne Zebrania są:

 1. a) zwyczajne,
 2. b) nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. a/ określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. b/ uchwalanie statutu i jego zmiana
 3. c/ uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
 4. d/ wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 5. e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 6. f/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń
 7. g/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
 8. h/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu
 9. i/ podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
 10. j/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i wspierającego
 11. k/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 12. l/ udzielanie absolutorium Zarządowi
 13. ł/ uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia
 14. m/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

Walne Zebranie z podaniem porządku obrad zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku z uprzednim powiadomieniem członków na 14 dni przed terminem zebrania w formie pisemnej.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes na wniosek:

 1. a- Zarządu
 2. b- Komisji Rewizyjnej
 3. c- pisemne żądanie, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkowskie - zostaje zwołane dla konkretnej sprawy (w celu jej rozpatrzenia).

7.Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ? ogólnej liczby członków.

8. Sprawozdawcze Walne Zebranie za ubiegły rok - odbywa sięw I kwartale roku następnego.

§ 17

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 3 do7 osób: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.

§ 18

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków.

2. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

3. Jest możliwa reelekcja osób wchodzących w skład Zarządu.

4. Zarząd działa przez okres kadencji, do odwołania lub rezygnacji.

5. Zarząd konstytuuje się sam na pierwszym posiedzeniu w składzie określonym w §2.

§ 19

Odwołanie członków Zarządu może nastąpić na wniosek bezwzględnej większości Walnego Zebrania w obecności 2/3 składu w głosowaniu tajnym.

§ 20

Kompetencje Zarządu:

 1. 1. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. 2. Opracowywanie i realizowanie planu bieżącej działalności.
 3. 3. Opracowywanie projektu budżetu.
 4. 4. Składanie rocznych sprawozdań.
 5. 5. Podejmowanie decyzji o powierzeniu mienia Stowarzyszenia.
 6. 6. Składanie propozycji Walnemu Zebraniu dotyczących rodzaju działalności gospodarczej.
 7. 7. Propagowanie celów, dla których powstało Stowarzyszenie.
 8. 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.

§ 21

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis 2 członków Zarządu, Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub dowolnego członka Zarządu.

§ 22

1. Walne Zebranie członków powołuje 3 - osobową Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
- przewodniczący,
- dwóch członków.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się sama na pierwszym posiedzeniu w składzie określonym w ust.2.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

7. Człokowie komisji rewizyjnej :

§ 23

Stowarzyszenie, jako osoba prawna, może występować w stosunkach cywilnoprawnych poprzez Zarząd.

Rozdział V

Majątek i dochody Stowarzyszenia.

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 25

Źródłami powstawania majątku są:

§ 26

Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

§ 27

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 28

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy 1/2 obecnych członków.

2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Walne Zebranie.

3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Stowarzyszenia.

4. Majątek Stowarzyszenia po zakończeniu likwidacji, przeznaczony będzie na cele wskazane uchwałą Walnego Zebrania.