Publiczne Gimnazjum w Radoszynie im. Arkadego Fiedlera

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                   w sprawie organizacji roku szkolnego na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Data

Wydarzenie

4 września 2017r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

12 – 25 lutego 2018r.

Ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 20 kwietnia 2018r.

Egzamin gimnazjalny

22 czerwca 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca – 2 września 2018r.

Ferie letnie

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy, nauki:

1 listopada 2017 (środa)

Wszystkich Świętych

11 listopada 2017 (sobota)

Święto Niepodległości

1 stycznia (poniedziałek)

Nowy Rok

6 stycznia 2018 (sobota)

Święto Trzech Króli

1 maja 2018 (wtorek)

Święto Pracy

3 maja 2018 (czwartek)

Święto Trzeciego Maja

 31 maja 2018 (czwartek)

Boże Ciało

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:*

29 września 2017 (piątek)

18, 19, 20 kwietnia 2018 (środa, czwartek, piątek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

 

  *szkoła zapewnia opiekę dla uczniów na pisemny wniosek zainteresowanych rodziców.

 

 

 

 

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla: 1) szkół podstawowych – do 8 dni; 2) liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni; 3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni. 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone: 1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio: a) egzamin ósmoklasisty, b) egzamin maturalny, c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie; 2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; 3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. 3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1. 4. W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1603 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- -wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. § 6. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. 2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuń- czych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1. § 7.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć