REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

im. ARKADEGO FIEDLERA W RADOSZYNIE

 

  I.       PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity z późn. zm.)

 

II.      UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

1.     Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:

a/ uczniowie Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie oraz nauczyciele i pracownicy tej szkoły,

b/ uczniowie i pracownicy innych szkół z terenu gminy Skąpe na podstawie odrębnych porozumień.

2.     Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie   oraz których dożywianie finansuje OPS lub Stowarzyszenie Oświatowców „Ganesa”.

3.     Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi, na podstawie deklaracji podpisanej przez rodziców, stanowiącej załącznik nr 1.

 

III.      ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 

1.     Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu:

- 2 razy w tygodniu zupa z deserem owocowym lub mlecznym,

- 3 razy w tygodniu drugie danie.

2.     Cena jednego obiadu dla uczniów oraz nauczycieli i pracowników corocznie określana jest zarządzeniem dyrektora szkoły.

3.     W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.

 

IV.           OPŁATY

 

1.     Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta Gimnazjum w Radoszynie do 10 dnia każdego miesiąca.

W wyjątkowych przypadkach, na prośbę rodziców, wpłaty przyjmowane są w innym terminie niż wyznaczona data.

2.     W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w w/w terminach, uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest niezwłocznie także wychowawcom klas i rodzicom.

3.     Informacja o terminach i wysokości wpłaty za obiady za poszczególny miesiąc znajduje się w ogłoszeniu umieszczonym na tablicy w  stołówce szkolnej.

4.     Wpłaty u intendenta Gimnazjum w Radoszynie potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

5.     Nauczyciele organizujący wycieczkę klasową lub wyjście z pojedynczymi uczniami mają obowiązek zgłosić ten fakt intendentowi wcześniej (3 dni przed wycieczką/wyjściem).

 

V.               ZWROTY ZA OBIADY

 

1.     Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub więcej, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia intendentowi.

2.     Nieobecność musi być zgłoszona intendentowi osobiście, telefonicznie lub pisemnie z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 1400. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3.     Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4.     W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną   o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 

VI.            WYDAWANIE POSIŁKÓW

 

1.         Posiłki wydawane są od godz. 1105 do godz. 1130 lub później, w uzgodnionych przypadkach.

2.         W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

3.         Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

VII.        ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 

1.         Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.

2.         Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

3.         Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

 

 

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.         O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Publicznego Gimnazjum w Radoszynie.

2.         Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2015r. zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 09/2015 z dniem 24 sierpnia 2015r. Regulamin przyjęto w dniu 31 sierpnia 2015r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


 

Załącznik nr 1

do Regulaminu funkcjonowania stołówki szkolnej

 w Publicznym Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie

 

 

DEKLARACJA SPOŻYWANIA OBIADÓW

w Publicznym Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie

 

 

………………………………………….. , niżej podpisana/y wyrażam zgodę

      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

na spożywanie przez moje dziecko ………………………..………… obiadów

     (imię i nazwisko dziecka)

wydawanych w Publicznym Gimnazjum im Arkadego Fiedlera w Radoszynie począwszy od dnia ……………………. do dnia………………………………

 

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości obowiązek uiszczania opłat za obiady.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie.

 

 

 

………………………………………..

      (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)