Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

Rozporządzenie określa:

Ø  jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, określonych w ustawie o systemie oświaty;

Ø  sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

Ø  skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, określonych w ustawie
o systemie oświaty

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

a.       języka polskiego

b.      historii i wiedzy o społeczeństwie

c.       matematyki

d.      przedmiotów przyrodniczych

e.       języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w zakresie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a.       celującym – przyznaje się po 18 punktów,

b.      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

c.       dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

d.      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e.       dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Punkty uzyskane za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

 

1.      Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

a.       Zdobycie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt

b.      Zdobycie wysokiego miejsca na szczeblu krajowym – 3 pkt

c.       Zdobycie wysokiego miejsca na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt

d.      Zdobycie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym – 1 pkt

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. branżowej szkoły I stopnia.

 

 

I.            Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do pierwszej klasy publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum, publicznej branżowej szkoły I stopnia

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 14 do 30 maja 2018 r.

Od 6 do 15 lipca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej oraz oddziału dwujęzycznego
w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

Od 2 do 11 maja 2018 r.

Od 6 do 9 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Od 16 do 23 maja 2018 r.

Od 10 do 11 lipca 2018 r.

Przeprowadzanie próby sprawności fizycznej

Od 16 do 23 maja 2018 r.

Od 10 do 11 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, w tym

w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym

Od 16 do 23 maja 2018 r.

Od 10 do 11 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym

Do 25 maja 2018 r.

Do 12 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz

o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Od 22 do 26 czerwca 2018 r.

--

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Do 28 czerwca 2018 r.

Do 17 lipca 2018 r.

Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

29 czerwca 2018 r. godz.12.00

3 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00
(z zachowaniem art. 20zc ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy
o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00

Do 7 sierpnia 2018 r. do godz.15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych

6 lipca 2018 r. o godz. 12.00

8 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Do 9 lipca 2018 r.

Do 11 sierpnia 2018 r.